Постдипломски студии - Филмско и ТВ сценарио


Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по Филмско и ТВ сценарио (4+1) можете да најдете во овој pdf документ.



Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по Филмско и ТВ сценарио (3+2) можете да најдете во овој pdf документ.