Постдипломски студии - Филмски (Аудиовизуелни) Студии


Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по ФИЛМСКИ (АУДИОВИЗУЕЛНИ) СТУДИИ можете да најдете во овој pdf документ.