Контакт

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Адреса: ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр.22

п.фах 134, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел: 02 306 11 88

факс: 02 306 12 56

e-mail: fdu@ukim.edu.mk

Службено лице за посредување на информации од јавен каратктер: РОЗА ИВАНОВСКА (roza.ivanovska@yahoo.com)