FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Надворешни соработници

Интерфакултетска настава
БОЈАЏИЕВСКА Маја, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Интепретација на митовите
ИБРАХИМ Беди, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Сценографија
АНДОВСКА Дарија, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Применета музика
КАРАПЕЈОВСКИ Бобан, Д-р
Звање:
доцент
Предмет:
Македонски јазик
ЃИНОВСКА ИЛКОВА Весна, М-р
Звање:
професор
Предмет:
Соло пеење
Надворешни соработници
РАШКОВИЌ Александар, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Костимографија
КАРАНЏУЛОСКА Соња
Предмет:
Сценско мечување
СТЕПАНУЛЕСКИ Александар, М-р
Звање:
насл. вонреден професор
Предмет:
Актерска игра
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Актерска игра
Демонстратори
ЖЕРКА Мурат
Предмет:
Актерска игра пред камера
МАНДАК Шенај
Предмет:
Актерска игра
ПАЈАЗИТИ Деа
Предмет:
Актерска игра