FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Надворешни соработници

Интерфакултетска настава
БАТИЌ Драгана, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Психологија и психопатологија
БОЈАЏИЕВСКА Маја, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Интепретација на митовите
ИБРАХИМ Беди, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Сценографија
КОШКА ХОТ Рајна, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Интерпретации на Шекспир
АНДОВСКА Дарија, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Применета музика
ЃИНОВСКА ИЛКОВА Весна, М-р
Звање:
професор
Предмет:
Соло пеење
НОВАЧЕВСКА Славица, Д-р
Звање:
професор
Предмет:
Спорт и здравје
Надворешни соработници
РАШКОВИЌ Александар, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Костимографија
УЗУНОВ Милчо, М-р
Звање:
доцент
Предмет:
Сценски технологии
ИДРИЗИ Бесфорт, М-р
Звање:
насл. доцент
Предмет:
Сценски говор со техника на глас
КЛИНЧЕ Атила, М-р
Звање:
насл. вонреден професор
Предмет:
Сценски говор со техника на глас
СТЕПАНУЛЕСКИ Александар, М-р
Звање:
насл. доцент
Предмет:
Актерска игра
Демонстратори
ВЕЛИЌ Дарко
Предмет:
Сценски борби и акробатика
ВУЈОШЕВИЌ Слаѓана
Предмет:
Сценски говор
ДАЦИ Хакан
Предмет:
Сценски говор со техника на глас
ИБРАХИМ Батухан
Предмет:
Филмска и ТВ режија
ЈЕТКИН Сезаир
Предмет:
Актерска игра
СЕКУЛОВСКИ Дарио
Предмет:
Филмско и ТВ снимање
ЦВЕТАНОВСКА Христина
Предмет:
Историја на светска драма и театар; Македонска драма и театар