FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Етички кодекс

Во следниот документ можете да најдете податоци за етичкиот кодекс, етичките вредности и норми на универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

ЕТИЧКИ КОДЕКС HA УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" во СКОПЈЕ