FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Документи и формулари

Од оваа страна можете да преземете документи и формулари за потребите на вработените и студентите на Факултетот за драмски уметности - Скопје.

Документи за преземање:

 • СТАТУТ на Факултетот за драмски уметности - Скопје
 • ДЕЛОВНИК за начинот на работа и одлучување на органите на управување и организациони единици на Факултетот за драмски уметности - Скопје
 • ОДЛУКА за дисциплинска и материјална одговорност на студентите и дисциплинска постапка
 • ЗАКОН за заштита од вознемирување на работно место
 • ОДЛУКА за организација на издавачка дејност на Факултетот за драмски уметности - Скопје
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер:
 • ЗАКОН за слободен пристап до информации од јавен карактер
 • РЕШЕНИЕ за назначување овластено лице за прием на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер
 • ИНФОРМАЦИИ за овластеното лице на Факултет за драмски уметности – Скопје
 • Листа вработени лица
 • ОБРАЗЕЦ барање информации од јавен карактер
 • ОБРАЗЕЦ жалба информации од јавен карактер
 • ПРИСТАП до информации од јавен карактер
 • ТАРИФНИК за надоместоци
 • ОДЛУКА за информации од јавен карактер
 • БРОШУРА за слободен пристап до информации од јавен карактер
 • ЛИСТА информации од јавен карактер
Заштита на укажувачи:
 • ЗАКОН за заштита на укажувачите
 • ПРАВИЛНИК за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
 • ПРОЦЕДУРА за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите
 • ПРИРАЧНИК за примена на законот за заштита на укажувачите во високото образование
 • РЕШЕНИЕ за назначување овластено лице за прием на пријави заради заштитено внатрешно пријавување
 • ИНФОРМАЦИИ за овластеното лице на Факултет за драмски уметности – Скопје
 • ОБРАЗЕЦ за пријавување
Формулари за студенти:
 • ИЗЈАВА за корисници на стипендија
 • МОЛБА - универзален формулар
 • МОЛБА за издавање на Уверение - универзален формулар
 • МОЛБА за издавање на Уверение за положени испити на прв циклус додипломски студии
 • ПРИЈАВА за магистерски труд на УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје
 • МОЛБА за издавање на Уверение за положени испити на втор циклус постдипломски студии
 • МОЛБА за испишување од факултетот
Решенија за акредитација:
 • Решение за почеток со работа на прв циклус студии
 • Решение за почеток со работа на втор циклус студии
 • Решение за почеток со работа на трет циклус студии

* За да го преземете документот кликнете на иконата со соодветниот линк.