FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Услови за запишување

Прв циклус студии - Додипломски студии

Универзитетските студии по Актерска игра, Театарска и филмска драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

повеќе...

Втор циклус студии - Постдипломски студии

На факултетот се изведуваат постдипломски (мастер) студии (4+1) на следните студиски програми: Актерска игра, Драматургија, Театрологија, Театарска режија, Филмско и ТВ снимање, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ сценарио, Филмска и ТВ монтажа и Продукција.

повеќе...

Трет циклус студии - Докторски уметнички студии

Студиските програми од трет циклус докторски уметнички студии на Факултатот за драмски уметности во Скопје, се организира во согласност со Законот за високото образование на Република Северна Македонија и Правилникот за трет циклус студии на УКУМ, како тригодишни студиски програми кои содржат вкупно 180 ЕКТС кредити. На факултетот се изведуваат следниве докторски уметнички студии: Аудиовизуелни уметности, Сценско-изведувачки уметности и Продукција во сценско-изведувачки и аудиовизуелни уметности.

повеќе...