FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Додипломски студии - Продукција


шеф на студиската програма
ред. проф. ВЕЦОВСКИ Игор, М-р

Студиската програма за ПРОДУКЦИЈА е конципирана врз стручно, занаетско и уметничко образование на профилот: ДИПЛОМИРАН ПРОДУЦЕНТ. Наставата на студиската програма за продукција овозможува образование на менаџери од различни нивоа на институции и проекти од областа на театарот, филмот, телевизијата и радиото како уметнички дејности и медиуми.

Основна цел на наставата на студиската програма за Продукција е обезбедување на сеопфатни познавања на релевантните аспекти на менаџментот во областа на театарот, филмот, телевизијата и радиото. Наставните целини се конципирани на начин кој овозможува примена на познавањата во секој од наведените медиуми на нивоа на проектен менаџмент, како и менаџмент на институциите чија дејност е поврзана со медиумите.

Акцентирани се темите кои се однесуваат на менаџмент и продукција. Но истовремено наставата овозможува стекнување на детални познавања од останатите уметнички дисциплини од областа на наведените уметнички дејности, како и општо-образовни предмети, релевантни за профилот продуцент.


Предмети
Продукција
Филмско и ТВ снимање
Филмска и ТВ монтажа
Филмска техника и технологија
Електронска техника и технологија
Театарска режија
Филмска и ТВ режија
Драматургија
Филмско и ТВ сценарио
Сценографија
Костимографија
Историја на филмот
Историја на уметноста
Македонска драма и театар
Историја на светска драма и театар
Применета музика
Естетика
Информатика
Финансиски менаџмент
Македонски јазик

Студенти запишани во 2023/2024 учебна година

Продукција III година
класата ја водат
ред. проф. ВЕЦОВСКИ Игор, Д-р
и вон. проф. ИЛИЕВ Дејан, М-р
со доц. ЦИРИВИРИ Илија, М-р
Илиеска Искра
Кочишка Рамона Моња
Маркоска Андреа
Павловска Тадеа
Петреска Мартина