FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Додипломски студии - Актерка игра


шеф на студиската програма
вон. проф. ЛЕЛОВАЦ Кристина, Д-р

Наставната програма за Актерска игра се базира врз универзалните принципи на К. С. Станиславски и неговите ученици и следбеници, дополнети со теоријата и праксата на Брехтовиот театар, како и на Јежи Гротовски, Питер Брук и другите режисери - педагози на XX век. Етиката на педагошката работа поаѓа од ставот дека секој студент е индивидуа со сопствени квалитети и проблеми и дека педагогот треба да пронајде начин да му помогне на студентот да го открие и развие својот талент. Органичноста на сценското дејство (говорното и физичкото) е идеалот кон кој се тежнее.

Модел на организирање на наставата според ЕКТС: Предавања, индивидуални и групни етиди и вежби, подготовка и изведба на делови од драмски текстови и драматизации и подготтовка и изведба на комплетни драмски дела.

Со исклучок на I и II семестар, испитите се јавни. Почнувајќи од III семестар, студентите имаат право да настапуваат и во професионални театарски, филмски и телевизиски продукции, во согласност со нивните обврски на Факултетот за драмски уметности.


Предмети Семестри
Актерска игра 1 - 8
Филмска, ТВ и радио игра 1 - 6
Сценски говор со техника на глас 1 - 8
Сценски движења и танци 1 - 8
Гимнастика и акробатика 1 - 2
Сценско мечување 1 - 2
Соло пеење 1 - 2
Македонски јазик со правоговор 1 - 2
Македонска драма и театар 1 - 4
Историја на светска драма и театар 1 - 6
Психологија и психопатологија 1 - 2
Историја на уметноста 1 - 2
Македонски јазик 1 - 2

Студенти запишани во 2023/2024 учебна година

Актерска игра IV година
класата ја води
вон. проф. РАМАДАНИ Хисмет, М-р
Јовановиќ Катерина
Кастрати Мелика
Рустеми Денис
Чешарек Ведран

Актерска игра III година
класата ја водат
ред. проф. КИРАНЏИСКА Сузана, Д-р
со вон. проф. ЛЕЛОВАЦ Кристина, М-р
Бреслиска Марија
Даниловска Мартина
Димовски Андреј
Ѓорѓиева Талија
Ѓорѓиески Наум
Јелушиќ Мина
Костиќ Ева
Лефкова Ангела
Младеновиќ Марко
Паскоски Димитар
Ристески Христијан
Талеска Марија