FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Деканат

Декан

ред. проф. Мими Таневска Србиновска, Мр.

e-mail: mimi.tanevska.srbinovska@fdu.ukim.edu.mk

Продекан за финансии

ред. проф. Маја Стевановиќ, Мр.

e-mail: maja.stevanovikj@fdu.ukim.edu.mk

Продекан за настава

вон. проф. Горан Трпчевски, Мр.

e-mail: goran.trpchevski@fdu.ukim.edu.mk

Секретар

Светлана Деспотовска

e-mail: svetlana.despotovska@fdu.ukim.edu.mk

Апликативен продуцент, раководител на студио

Владимир Василевски, Мр.

e-mail: vladimir.vasilevski@fdu.ukim.edu.mk

Апликативен продуцент во студио

Влатко Савески

e-mail: vlatko.saveski@fdu.ukim.edu.mk

Референт за студентски прашања

Емилија Дебарлиева

e-mail: emilija.debarlieva@fdu.ukim.edu.mk

Благајник архивар

Виолета Танушевска

e-mail: violeta.tanushevska@fdu.ukim.edu.mk

Помлад соработник за човечки ресурси

Цветанка Јаневска

e-mail: cvetanka.janevska@fdu.ukim.edu.mk

(Службено лице за посредување на информации од јавен каратктер)

Апликативен продуцент во студио

Сотир Парцанов

Апликативен продуцент во студио

Горан Петровски

Библиотекар

Василка Павлевска - Џековска

Референт за студентски прашања

Весела Ангеловска

Сметководител

Соња Апостолова

Технички секретар

Роза Ивановска