FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Деканат

декан

вон. проф. Бесфорт Идризи, М-р

e-mail: besfort.idrizi@fdu.ukim.edu.mk

Секретар

Светлана Деспотовска

e-mail: svetlana.despotovska@fdu.ukim.edu.mk

Апликативен продуцент, раководител на студио

Владимир Василевски, М-р

e-mail: vladimir.vasilevski@fdu.ukim.edu.mk

Апликативен продуцент во студио

Влатко Савески

e-mail: vlatko.saveski@fdu.ukim.edu.mk

Апликативен продуцент во студио

Емилија Чочкова

e-mail: emilija.cockova@fdu.ukim.edu.mk

Советник за студентски прашања

Емилија Дебарлиева

e-mail: emilija.debarlieva@fdu.ukim.edu.mk

Помлад соработник за студентски прашања

Артин Селмани

Благајник архивар

Виолета Танушевска

e-mail: violeta.tanushevska@fdu.ukim.edu.mk

Советник за човечки ресурси

Цветанка Јаневска, М-р

e-mail: cvetanka.janevska@fdu.ukim.edu.mk

(Службено лице за посредување на информации од јавен каратктер)

Апликативен продуцент во студио

Сотир Парцанов

Апликативен продуцент во студио

Горан Петровски

Библиотекар

Василка Павлевска - Џековска

Референт за студентски прашања

Весела Ангеловска

Сметководител

Соња Апостолова

Технички секретар

Роза Ивановска