Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".

Веб страницата „Македонско-словенечки театарски врски (од 1990 до денес)“ е интернет база на податоците собрани од истоимениот двогодишен проект што заеднички го изработија ФДУ Скопје и АГФРТ Љубљана. Проектот ги вклучи сите театарски институции и фестивали во Македонија и Словенија и театарските уметници од двете земји, кои заеднички соработувале. Ова е исклучителна можност и статистички и аналитички да се прикаже билатералната соработка меѓу двете култури.


ВЕСТИ

Конкурс ERASMUS + 2019/20

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

СООПШТЕНИЕ

Хајнц Херманс (Heinz Hermanns), директор на Берлинскиот фестивал за кратки филмови „Интерфилм“ и Алета вон Фитингхоф (Aletta von Vietinghoff), позната филмска монтажерка од Берлин ќе имаат предавања и ќе одржат работилници на Факултетот за драмски уметности во Скопје, на 06.05.2019 година (понеделник) и 08.05.2019 година (среда) со почеток во 11 часот.

СООПШТЕНИЕ

Во согласност со одлуката на Наставно научниот и уметнички совет на УКИМ Факултет за драмски уметности Скопје, бр 0202-196/3 од 16.04.2019 година, соопштуваме дека:
на ден 06.05.2019 година во 11 часот, во просториите на Факултетот за драмски уметности, ќе биде одржана јавна одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Сашо Димоски со наслов: „Ресемантизацијата на митемите во постдрамските форми на театарот (Електра: случаи)“.

Конкурс за стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“

Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува 5(пет) стипендии на студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Право да конкурираат имаат студентите кои го имаат завршено најмалку вториот семестар и кои ги положиле сите предвидени предмети со студиската програма од запишувањето на студиите, заклучно со септемврискиот испитен рок во 2019 година, во редовните рокови, без презапишување на семестар.
Висината на стипендијата изнесува 6.000 денари месечно.


PDFОдлука за доделување стипендии - „Атанас Близнакоф“
PDFПрилог - Критериуми за рангирање
MS-WordКонкурс за стипендии
MS-WordПријава на конкурс
MS-WordИзјава дека не користи друга стипендија
MS-WordИзјава за точност на податоци
MS-WordИзјава за лични податоци
MS-WordИзјава за членови на семејство
Конкурс за летна студентска пракса ERASMUS + 2018/19

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за реализирање летна студентска пракса/стажирање во програмски земји-учеснички во програмата Еразмус+.


MS-WordТабела за рангирање на студенти за ЕРАЗМУС+ летна пракса 2018/19 год.
Универзитетски календар 2018/19

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2018/19 година.